เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจเห็นคุณค่าของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นและวิถีชีวิตของมนุษย์ มีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจผลกระทบของน้ำที่มีต่อมนุษย์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในอนาคต สามารถสื่อสารเรื่องราวผ่านรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome9

7-11
มี.ค.
59

โจทย์
น้ำในอนาคต
คำถาม
นักเรียนจะมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นให้ผู้อื่นดูแลและตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าอย่างไร

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share ผลกระทบจากน้ำ
- Brainstorm รูปแบบการนำเสนอ
-  Wall Thinking  ชิ้นงานระหว่างสัปดาห์
- Key Question คำถามกระตุ้นคิดระหว่างการเรียนรู้และการทำกิจกรรม

จันทร์
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “น้ำส่งผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างไร”นักเรียนสรุปประมวลเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งด้านดี และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น (การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดูแลต้นน้ำ)
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่สิ่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติ และวิกฤตน้ำที่เกดขึ้น
อังคาร
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบและมีวิธีการนำเสนอและเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้และดูแลน้ำอย่างเหมาะสมให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร”
เชื่อม:
นักเรียนแบ่งกลุ่ม สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ ประมวลสรุป และเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ เช่น ละคร แผนภาพ Time Line การ์ตูน นิทาน ฯลฯ
.ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ชิ้นงาน ละคร แผนภาพ Time Line การ์ตูน นิทาน ฯลฯ *เลือกตามความสนใจ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ ครูช่วยแนะนำและให้แต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าของงานเป็นระยะๆ

ภาระงาน
- ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การวางองค์ประกอบภาพ  การใช้สี การใช้คำเพื่อสื่อสารในชิ้นงานรูปแบบต่างๆ
- วิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลน้ำที่จะส่งผลต่ออนาคต

ชิ้นงาน
- ละคร แผนภาพ Time Line การ์ตูน นิทาน ฯลฯ *เลือกตามความสนใจ
 (การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดูแลต้นน้ำ)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจผลกระทบของน้ำที่มีต่อมนุษย์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในอนาคต สามารถสื่อสารเรื่องราวผ่านวีดีโอ รวมทั้งนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ การทำงานเพื่อให้ได้เครื่องในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะ ICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์
Week
Input
Process
Output
Outcome


9

7-11
มี.ค.
59

-Show & Share ผลงานและการนำเสนอองค์ความรู้
สื่อ-แหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- ตัวอย่างคลิป การสรุปประมวลในรูปแบบหลากหลาย

พุธ
ใช้ * ต่อจากวันอังคาร
นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ชิ้นงาน ละคร แผนภาพ Time Line การ์ตูน นิทาน ฯลฯ *เลือกตามความสนใจ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ ครูช่วยแนะนำและให้แต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าของงานเป็นระยะๆ
ศุกร์
ชง:
-นักเรียนนำเสนอผลงานที่ทำระหว่างสัปดาห์
เชื่อม:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้ นักเรียนแลกเปลี่ยนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียน วิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลน้ำที่จะส่งผลต่ออนาคต
ใช้:
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
-สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำ ผู้ตามในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับความคิดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- รู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย


ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน     


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้นักเรียนเรียนได้ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต การใช้น้ำที่ส่งผลต่ออนาคต ซึ่งนักเรียนสรุปผ่านเครื่องมือ Place mat และนำเสนอให้ครูและเพื่อนร่วมเรียนรู้ นักเรียนมีมุมมองและการใช้น้ำที่หลากหลายสามารถแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ได้หลากหลายแง่มุมเช่น
  พี่แพรวา : ถ้าร่างกายเราและสิ่งมีชีวิตขาดน้ำก็จะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงทำให้เสียชีวิต
  พี่อลิซท์ : ถ้าไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถล้างรถ ทำอาหาร ดื่มฯลฯ ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาและหล่อเลี้ยงร่างกาย
  พี่ออย : ถ้าไม่มีน้ำในอนาคตโลกอาจเปลี่ยนรูปทรงเพราะดินแห้ง ไม่มีพืช ไม่มีสิ่งมีชีวิต ไม่มีสัตว์น้ำ ไม่มีป่า
  พี่ปุ๊ปปั๊ป : ถ้าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเซลล์ก็จะเหี่ยวและตาย ไม่มีคนบนโลก
  พี่ใบตอง : น้ำช่วยให้เราขับถ่ายของเสีย ช่วยให้ใบไม้เขียวขจี ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอด ในอนาคตถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีสิ่งมีชีวิต
  หลังจากนักเรียนสรุปการใช้น้ำแล้วนักเรียนเลือกสรุปน้ำในอนาคตรูปแบบของนิทานเล่มเล็ก ซึ่งในนิทานประกอบไปด้วยการใช้น้ำในปัจจุบัน และน้ำในอนาคต (ผลจากการใช้น้ำในปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตอย่างไร) นักเรียนมีความพยายามในการทำงานให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ผ่านเรื่องราวในนิทานได้

  ตอบลบ