เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจเห็นคุณค่าของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นและวิถีชีวิตของมนุษย์ มีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

week5

เป้าหมาย : เข้าใจและเห็นความสำคัญของน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและสิ่งมีชีวิตอื่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome5


8-12
ก.พ.
59
โจทย์
อาหาร
คำถาม
- นักเรียนจะประกอบอาหาร 1 มื้อ โดยใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร
-ในแต่ละวันนักเรียนใช้น้ำทำอะไรบ้าง ใช้อย่างไร
น้ำเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้าง
-จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีน้ำ

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต
- Brainstorm การใช้น้ำในกระบวนการประกอบอาหาร
-  Wall Thinking ชาร์ตความรู้ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต
- Think Pair Share ความสำคัญของน้ำ
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Key Question

จันทร์
ชง :
- ครูและนักเรียนทำการทดลองการหักเหของแสง (น้ำทำให้เกิดการหักเหของแสง)แล้วสนทนาแลกเปลี่ยน
- ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมปลูกผักบุ้งโดยใช้น้ำ 1.5 ลิตรให้ได้ผลผลิต (ใครเจอปัญหาอะไรบ้าง แก้ปัญหาเรื่องนั้นอย่างไร จะทำอย่างไนต่อ)
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต (คน พืช สัตว์ ระบบนิเวศน์)
เชื่อม:
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำกับสิ่งมีชีวิต
- นักเรียนวิเคราะห์การใช้น้ำในชีวิตประจำวันของตนเอง ตั้งแต่ตื่นนอน
-ครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับน้ำในร่างกายเรา (น้ำสำคัญกับร่างกายเราอย่างไร เข้าสู่ร่างกายเราได้ด้วยวิธีใด ถ้าขาดจะเป็นอย่างไร)
- จับฉลากแบ่งกลุ่มและเลือกหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้น้ำ ประกอบอาหาร “น้ำกับมื้ออาหาร” การรับประทานอาหาร  1 มื้อใช้น้ำปริมาณเท่าไร
การบ้าน
-เตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
อังคาร
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบอาหาร กำหนดการใช้น้ำที่ใช้ในกระบวนการประกอบอาหารทั้งหมด ปริมาณเท่าใด “อาหาร 1 มื้อ ใช้น้ำปริมาณเท่าใด น้ำเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดบ้าง
- สรุปการใช้น้ำตลอดกระบวนการ การประกอบอาหาร 1 มื้อ
ภาระงาน
- ทดลองการหักเหของแสง
- วิเคราะห์การใช้น้ำในชีวิตประจำวันของตนเอง
- วิเคราะห์สรุปสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- ประกอบอาหารทดลองคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างการประกอบอาหาร บันทึกผล
- สรุปชาร์ตความรู้ประโยชน์และการใช้น้ำ


ความรู้
เข้าใจและเห็นความสำคัญของน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและสิ่งมีชีวิตอื่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ การทำงานเพื่อให้ได้เครื่องในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะ ICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์

Week
Input
Process
Output
Outcome

5


8-12
ก.พ.
59
สื่อ-แหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
-คลิปวีดีโอการใช้น้ำ ภาพยนตร์ “ตามหาน้ำ”

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ผู้ปกครองอาสา (อาหารจากน้ำ)

พุธ
ชง:
ชมคลิปวีดีโอและภาพยนตร์ (บางช่วงตอน)เกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศที่ขาดแคลนน้ำแล้วพูดคุยแสดงความคิดเห็น
เชื่อม :
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน เราสามารถลดปริมาณการใช้ หรือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร
การบ้าน : นักเรียนเตรียมสมุนไพร สำหรับทำน้ำสมุนไพร
ศุกร์
ชง :
- นักเรียนทำน้ำสมุนไพร(น้ำเป็นตัวกลางในการทำละลาย) สังเกต บันทึกและอภิปรายแสดงความคิดเห็น ระหว่างการต้มน้ำสมุนไพร
เชื่อม :
- ครูนักเรียน สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่น้ำสามารถละลายได้ รวมทั้งความสัมพันธ์ของน้ำที่เป็นตัวทำละลายในสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ใช้:
- นักเรียนสรุปชาร์ตความรู้นำเสนอผลงานความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า(Show & Share)
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
-ชาร์ตความรู้ กระบวนการใช้น้ำในการประกอบอาหาร 1 มื้อ
-อาหาร/น้ำสมุนไพร
-Mind Mapping ประโยชน์และการใช้น้ำ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์(Mind Mapping)

ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
-สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำ ผู้ตามในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับความคิดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- รู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

ตัวอย่างกิจกรรม และชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้มีกิจกรรมผู้ปกครองอาสา “ทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย” แต่โจทย์ของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของการประกอบอาหาร ผ่านโจทย์ “นักเรียนจะประกอบอาหาร 1 มื้อ โดยใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร” ซึ่งนักเรียนสามารถวางแผนการใช้น้ำในกระบวนการประกอบอาหารได้ บางกลุ่มวางแผนได้ดีสามารถใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่าและมีการจัดการการใช้น้ำอย่างเหมาะสม แต่บางกลุ่มก็ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะเกิดปัญหาเรื่องการจัดการการใช้น้ำ ซึ่งหลังจากนั้นนักเรียนก็นำสิ่งที่ตนเองพบปัญหามาแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละกลุ่มมีการจัดการอย่างไรบ้าง
  ระหว่างสัปดาห์นักเรียนยังต้องดูแลผักบุ้งด้วยน้ำ 1.5 ลิตร ซึ่งตอนนี้ผักบุ้งเกิดแล้ว และระหว่างการทำกิจกรรมเครื่องกรองน้ำและการทดลองอื่น นักเรียนก็มีแนวทางในการจัดการน้ำในการปลูกผักบุ้งได้หลากหลายขึ้นจากวันที่พี่ๆได้โจทย์ ปลูกผักด้วยน้ำ1.5ลิตรให้ได้ผลผลิต...พี่ ป.2 พยายามหาวิธีประหยัดน้ำ( บางคนแช่กระถางในน้ำ บางคนเจาะฝาขวดแล้วค่อยๆเติม บางคนทำบ่อเล็กๆด้วยขวดพลาสติกเจาะรูให้น้ำค่อยไหล) มาวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว พี่ๆหลายคนมีวิธีใหม่....หลังจากผู้ปกครองอาสาพาทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย แต่น้ำยังไม่ใส
  "พี่ๆจะทำอย่างไรต่อ"
  พี่เซน: เอาไปกรองด้วยสำลีอย่างเดียวอีกครั้ง
  พี่โชค: เอาถุงคลุมให้น้ำระเหยเป็นน้ำ (เหมือนเพาะเห็ดฟางครู หรือไม่ก็เอาไปต้ม)
  คุณแม่: กวนสารส้มได้ค่ะ
  วันต่อมาเราจึงทดลองวิธีพี่โชคก่อน เมื่อพี่ๆเห็นผลการทดลอง วันต่อมากระถางผักบุ้งพี่ๆจึงมีถุงใสคลุมเพื่อเก็บน้ำไม่ให้ระเหยออกไป

  ตอบลบ