เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจเห็นคุณค่าของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นและวิถีชีวิตของมนุษย์ มีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Output
Outcome


2

18-22
ม.ค.
59
โจทย์ : 
วางแผนการเรียนรู้

คำถาม
- นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร

เครื่องมือคิด
-  Brainstorms เนื้อหาหลักจากสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  Wall Thinking  ปฏิทินการเรียนรู้ สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think Pair Share สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping องค์ความรู้ก่อนเรียน
- Key Question เกี่ยวกับสิ่งที่ดู สิ่งที่อยากเรียนรู้และกิจกรรมชิ้นงานที่อยากเรียนรู้

จันทร์
ชง :
- นักเรียนดูสารคดีน้ำคือชีวิต (ตอนใหม่) และการ์ตูน  save water save life/ save water save Future  
เชื่อม :
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
ใช้ :
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำอย่างน้อยคนละ 10 ข้อ
อังคาร
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สาเหตุที่เทวดาไม่อยู่บนโลก” ระหว่างดูครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง เทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม :
-ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และการจัดหมวดหมู่เรื่องที่อยากเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-นักเรียนเขียนสรุปและจัดหมวดหมู่สิ่งที่อยากเรียนรู้ (กรุ๊ปเนื้อหา)
ภาระงาน
-วิเคราะห์ สนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้ดู ได้ฟังเกี่ยวกับน้ำ
-ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
-เขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
-วางแผนการเรียนรู้ (ปฏิทินการเรียนรู้)

ชิ้นงาน
-ชื่อหน่วยการเรียนรู้
-สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
-ปฏิทินการเรียนรู้
-Mind Mapping ก่อนเรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
ทักษะการสื่อสาร
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Week
Input
Process
Output
Outcome2

18-22
ม.ค.
59
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 -สารคดีน้ำคือชีวิต (ตอนใหม่)  
-การ์ตูน  save water save life/ save water save Future   
พุธ
ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร”
-นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ (เลือกกลุ่มละ 1 สัปดาห์)
เชื่อม :
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ ครูและเพื่อนๆในชั้นเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมและชิ้นงาน
ใช้ :
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำปฏิทินการเรียนรู้ของห้อง
ศุกร์
ใช้ : ต่อจากวันพุธ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำปฏิทินการเรียนรู้ของห้อง นำเสนอเพื่อปรับเพิ่มและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนเรียน
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการสรุป ประมวลและเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
- มีการจัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร   ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- รู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

ตัวอย่างภาพกิจกรรมและภาพชิ้นงาน   
    

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การวางแผนการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นจากการที่คำตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้และสิ่งที่รู้แล้วโดยใช้เครื่องมือ Black Board Share (ครูเปลี่ยนเครื่องมือจาก Think Pair Share เพื่อให้เวลากระชับและปรับให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือหลากหลาย) ซึ่งนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้และสิ่งที่รู้แล้วโดยไม่ซ้ำกัน แล้วจัดทำเป็นสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากนั้นจึงช่วยกันขมวดเพื่อนำไปวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้ของห้องเรียน ในขั้นตอนของการทำปฏิทินและการวางแผนการเรียนรู้นั้นนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม (Gig saw) แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่อยากทำ พร้อมทั้งระบุแหล่งเรียนรู้ที่อยากไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูนำเสนอกิจกรรมที่ออกแบบไว้ร่วมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้วจึงนำเสนอเพื่อต่อเติมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ปฏิทินการเรียนรู้แล้วนักเรียนจึงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ และสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนเป็นการบ้าน

    ตอบลบ