เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจเห็นคุณค่าของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นและวิถีชีวิตของมนุษย์ มีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


Week
Input
Process
Output
Outcome

10

14-18
มี.ค.
59

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
คำถาม :
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
-นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาบ้างเพราะเหตุใด

เครื่องมือคิด :
- Brainstorms รูปแบบการสรุปองค์ความรู้
-  Round Robin สิ่งที่ได้เรียนรู้
 - Card & Chart  สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ต้องปรับปรุง
- Show and Share ชิ้นงาน นิทรรศการ
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้
- Wall Thinking ชิ้นงาน


จันทร์
ชง:
- นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอด Quarter ที่ผ่านมา ผ่านคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม:
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่และสรุปองค์ความรู้
อังคาร
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ ให้ผู้อื่นเข้าใจและร่วมเรียนรู้อย่างไร”
เชื่อม :
นักเรียนช่วยกันวางแผนและเลือกรูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งสิ่งที่ต้องเตรียมทั้งบรรยากาศและอุปกรณ์ต่างๆ
ใช้:
-นักเรียนแบ่งกลุ่มเตรียมความพร้อมในการสรุปนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการ
- นักเรียนจัดบรรยากาศห้องเรียน เพื่อเตรียมเปิดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พุธ (ต่อจากวันอังคาร)
ใช้:
-นักเรียนแบ่งกลุ่มเตรียมความพร้อมในการสรุปนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการ
- นักเรียนจัดบรรยากาศห้องเรียน เพื่อเตรียมเปิดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาระงาน :
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ การทำงานเพื่อให้ได้เครื่องในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Week
Input
Process
Output
Outcome
10

14-18
มี.ค.
59

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศนานห้องเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ผู้ปกครอง

พฤหัสบดี
ใช้:
นักเรียน เผยแพร่องค์ความรู้ ในรูปแบบของนิทรรศการ
ศุกร์
ชง:
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาเรื่องใดบ้างในการเรียนรู้ “น้ำหยดสุดท้าย”
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ การเรียนรู้ ความสำเร็จของการเรียนรู้และการเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ : 
นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ทักษะ ICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
-สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำ ผู้ตามในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับความคิดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- รู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย


ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ นักเรียนสรุปองค์ความรู้สิ่งที่เรียนรู้ตลอดเรียนรู้ตลอดQuarterที่ผ่านมาผ่านแผนภาพโครงเรื่อง นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาใคร่ครวญและถอดออกมาเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เมื่อนักเรียนสรุปในส่วนของสาระเนื้อหาและสิ่งที่อยากเรียนรู้แล้วนักเรียนจึงนำมาถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาถอด และประมวลองค์ความรู้ผ่านการนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ นักเรียนใช้ระยะเวลาในการซ้อม การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโดการแบ่งเป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสามารถทำงานผ่านกระบวนการกลุ่มและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม อยากนำเสนอสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ ระหว่างการเตรียมความพร้อมนักเรียนแต่ละคนได้ประเมินตนเองระหว่างเรียนตลอด Quarter ที่ผ่านมาว่าตนเองทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อ เช่น
    พี่ปาย : หนูได้ทำงานกับเพื่อน ได้ปลูกผัก และตั้งใจทำงานทุกครั้ง / สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ หนูจะปลูกผักบุ้งของหนูให้เต็มกระถาง,
    พี่อองฟรอง : หนูได้ปลูกผักบุ้งโดยใช้น้ำน้อย และหนูจะลองนำไปใช้ปลูกผักบุ้งอีก หนูจะพัฒนาการทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำที่จืดกว่าเดิมเพราะหนูจะนำไปทำอีก ฯลฯ

    ตอบลบ