เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจเห็นคุณค่าของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นและวิถีชีวิตของมนุษย์ มีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจเกี่ยวกับสถานะของน้ำที่อยู่ในสถานะต่างๆ สามารถกักและนำน้ำในอากาศมาใช้ได้ รวมทั้งมีวิธีการดูและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถออกแบบป้าย หรือโปสเตอร์เพื่อกระตุ้น หรือสร้างแรงบันดาลใจในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome

8

29 ก.พ.
-
4
มี.ค.
59

โจทย์
ดักน้ำในอากาศ
คำถาม
- เราจะดักน้ำและนำน้ำในอากาศมาใช้ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share วัสดุอุปกรณ์และรูปแบบการสร้างเครื่องมือดักน้ำในอากาศ
- Brainstorm เครื่องมือดักน้ำในอากาศ
-  Wall Thinking ชาร์ตความรู้ โปสเตอร์น้ำ
- Key Question การออกแบบโปสเตอร์ การสร้างและแก้ปัญหาระหว่างการทำกิจกรรม
- Round Robin : สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมและการนำไปปรับใช้


จันทร์
ชง :
-ดูคลิปทดลองการเกิดฝน  วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในธรรมชาติ และหลักการของฝนเทียม
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะดักน้ำและนำน้ำในอากาศมาใช้ได้อย่างไร
-นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับน้ำและการก่อตัวของน้ำในอากาศ วัสดุที่จะนำมาสร้างเครื่องมือดักน้ำในอากาศ
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเกิดน้ำและการรวมตัวของน้ำในอากาศ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการกักน้ำในอากาศว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ด้วยวิธีการใดบ้าง
อังคาร
ใช้:
นักเรียนออกแบบและทดสอบเครื่องมือ /นวัตกรรมที่จะสามารถกักน้ำในอากาศมาใช้ได้
พุธ
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะพัฒนานวัตกรรม การดักน้ำในอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
ภาระงาน
-ทดลองการเกิดฝน ศึกษาค้นคว้าวิธีการเก็บกักน้ำที่อยู่ในอากาศมาใช้
-ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำที่มีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-วิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำและผลกระทบของน้ำ
- ออกแบบป้าย หรือโปสเตอร์เพื่อเพื่อกระตุ้น หรือสร้างแรงบันดาลใจในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับสถานะของน้ำที่อยู่ในสถานะต่างๆ สามารถกักและนำน้ำในอากาศมาใช้ได้ รวมทั้งมีวิธีการดูและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถออกแบบป้าย หรือโปสเตอร์เพื่อกระตุ้น หรือสร้างแรงบันดาลใจในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ การทำงานเพื่อให้ได้เครื่องในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะ ICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์
Week
Input
Process
Output
Outcome8

29 ก.พ.
-
4
มี.ค.
59

 สื่อ-แหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- ตัวอย่างชิ้นงานโปสเตอร์

เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม การแก้ปัญหา รวมทั้งการนำไปใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม
ใช้:
นักเรียนสรุปการดักน้ำในอากาศเป็นการเขียนความเรียงสั้นๆพร้อมภาพประกอบ
การบ้าน
- นักเรียนสรุปกระทบของน้ำ(ขาดแคลนน้ำ น้ำท่วม น้ำปนเปื้อน ฯลฯ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ศุกร์
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบโปสเตอร์เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับน้ำให้ผู้อื่นสนใจอย่างไร”
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การวางองค์ประกอบภาพ  การใช้สี การใช้คำเพื่อสื่อสารในภาพให้น่าสนใจ
เชื่อม :
- นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำและผลกระทบของน้ำที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
ใช้:
- นักเรียนออกแบบป้าย หรือโปสเตอร์เพื่อกระตุ้น หรือสร้างแรงบันดาลใจในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เหมาะสม
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- เครื่องมือดักน้ำในอากาศ
-โปสเตอร์
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
-สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำ ผู้ตามในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับความคิดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- รู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย


ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน

                   1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ ป.2 ได้โจทย์ “จะดักน้ำในอากาศมาใช้ได้อย่างไร” พี่ๆรู้ว่าน้ำที่อยู่ในอากาศมีสถานะเป็นก๊าซ การจะทำให้น้ำรวมกันได้ต้องใช้เวลาตอนกลางคืนเพราะน้ำจะไม่ระเหยไปกับแสงแดด (ความร้อน) พี่เรียกว่าหมอก กิจกรรมการทดสอบเริ่มต้นโดยการทดสอบจากวัสดุใกล้ๆตัวที่สามารถดักน้ำ และให้น้ำรวมตัวเป็นหยดน้ำได้เราทดสอบกับผ้า ผ้าดักน้ำได้แต่ขณะเดียวกัน “ครูครับผ้ามันซับน้ำ มันไม่เป็นหยดน้ำ” ทดลองกับถุงพลาสติก “ถุงพลาสติกได้ผลดีนะครูแต่มันควบคุมทิศทางไม่ได้ ถ้าลมมาน้ำก็ไหลออกหมด” ทดลองกับตาข่ายลวด “ผมว่าอันนี้ดีที่สุดน้ำมันเกาะกับตาข่ายไม่หลุดไปไหน เวลามันเยอะมันก็ไหลมารวมกันได้ด้วย” “ถ้าเป็นตาข่ายเส้นเอ็นก็ดีนะคะมันไม่ซับน้ำ แต่เอ็นราคาแพง” “ตาข่ายจากเชือกว่าวไงครู เส้นสีขาวๆ น่ะครับ” “หนูเคยเห็นใบตองก็ดักน้ำได้นะคะครู ตอนเช้าน้ำเกาะกับใบตอง” “ใบบัวก็ได้นะคะครู” ...พี่ๆเลือกที่จะใช้ตาข่ายในการทดลองก่อนแต่ยังไม่เห็นผลการทดลอง แต่การทดลองยังไม่เห็นผลเพราะยังอยู่ในช่วงของการทดลองและทำชิ้นงาน
    ระหว่างสัปดาห์พี่ออกแบบโปสเตอร์เพื่อสรุปเกี่ยวกับการดูแลและการใช้น้ำอย่างเหมาะสม ซึ่งทุกคนคิดคำและออกแบบชิ้นงานของตนเองโดยไม่ซ้ำกับเพื่อน แล้วนำไปติดในที่ต่างๆของโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

    ตอบลบ