เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจเห็นคุณค่าของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นและวิถีชีวิตของมนุษย์ มีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week4

    เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจการระเหยของน้ำ การเก็บกัก และการดูซึมน้ำของพืช ตลอดจนการเกิด แหล่งที่มาและประเภทของน้ำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชโดยใช้น้ำในปริมาณน้อยรวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week
Input
Process
Output
Outcome
4

1-5
ก.พ.
59

โจทย์
ปลูกผักบุ้งด้วยน้ำ 1.5 ลิตร

คำถาม
-โรงเรียนของเราใช้แหล่งน้ำใด นำมาใช้อย่างไร
- นักเรียนจะปลูกผักบุ้งให้ได้ผลผลิตโดยใช้น้ำเพียงขวดเดียว(1.5 ลิตร)ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แหล่งน้ำในโรงเรียน ในชุมชน การนำมาใช้ประโยชน์
- Brainstorm การนำน้ำจากแหล่งต่างๆมาใช้อย่างเหมาะสม
-  Wall Thinking  ผลงานชาร์ตความรู้
- Think Pair Share การปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย
- Placemat  แหล่งน้ำต่างๆทั้งในชุมชนและในโรงเรียน
- Key Question ระหว่างการทำกิจกรรมการทดลอง เห็นอะไร ต่อไปจะทำอะไร


จันทร์
ชง :
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับทะเลเดดซี(ทะเลที่น้ำเค็มที่สุดในโลก)นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เพราะเหตุใด
- ทดลองการลอยตัวของวัตถุบนผิวน้ำ ระหว่างน้ำปกติกับน้ำที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน  (น้ำเค็ม)
เชื่อม :
-ครูนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับน้ำในโรงเรียนที่เป็นน้ำบาดาลซึ่งมีรสเค็มมากในฤดูแล้ง แหล่งน้ำในชุมชนของนักเรียนมีที่ไหนบ้าง แต่ละที่เป็นอย่างไร
*** การบ้าน วาดภาพความสัมพันธ์ของแหล่งน้ำกับชุมชน
อังคาร
ชง:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “จะปลูกผักบุ้ง 1 กระถางด้วยน้ำ 1.5 ลิตร ให้ได้ผลผลิตอย่างไร”
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าการปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย การรักษาน้ำ การดูดน้ำของพืช ฯลฯ
-ทดลองเตรียมดินและปลูกผักบุ้ง 1 กระถาง (ใช้น้ำ 1.5 ลิตร) จะเก็บน้ำและส่งน้ำให้ผักบุ้งอย่างไร(ระหว่างการปลูกสังเกตและบักทึกผลการหายไปของน้ำ หายไปอย่างไร ผลผลิตเป็นอย่างไร นักเรียนมีวิธีในการเก็บน้ำ หรือให้ผักบุ้งได้รับน้ำจนเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างไร)
เชื่อม :
- นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแหล่งน้ำต่างๆทั้งในชุมชนและในโรงเรียน มีวิธีเก็บกักน้ำอย่างไร ทำอย่างไรจึงสามารถกักน้ำไว้ใช้ตลอดปีได้
 - นักเรียนสำรวจและทดสอบน้ำในโรงเรียน ในชุมชน สังเกตความแตกต่างๆ ความเป็นกรด เป็นเบส เป็นกลาง  (กระดาษลิสมัต) บันทึกผลการทดลองผ่านรูปและเขียนสรุปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทดสอบน้ำจากแหล่งต่างๆ(น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำทิ้ง)
ภาระงาน
- สำรวจ ทดสอบแหล่งน้ำในโรงเรียน
- ทดลองการลอยตัวของวัตถุบินผิวน้ำ (น้ำเค็ม)
-  ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แหล่งน้ำ การเก็บกั๊กน้ำ ประเภทของน้ำ วิเคราะห์การนำไปใช้อย่างเหมาะสม
-ศึกษาค้นคว้าและหาวิธีในการปลูกผักบุ้งโดยใช้น้ำเพียง 1.5 ลิตร


ความรู้
เข้าใจการระเหยของน้ำ การเก็บกัก และการดูซึมน้ำของพืช ตลอดจนการเกิด แหล่งที่มาและประเภทของน้ำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชโดยใช้น้ำในปริมาณน้อยรวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ การทำงานเพื่อให้ได้เครื่องในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะ ICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์


Week
Input
Process
Output
Outcome


4

1-5
ก.พ.
59
สื่อ-แหล่งเรียนรู้
- แหล่งน้ำในโรงเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- กระดาษลิสมัต

พุธ
ชง :
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเกิดน้ำ แหล่งน้ำ ประเภทของน้ำ (น้ำทั้งสามสภานะ) น้ำอยู่ในสถานะไหนบ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์และสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่างๆ “เพราะเหตุใดผู้คนในหลายส่วนของโลกจึงยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด”
- นักเรียนสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์”เราจะใช้ประโยชน์จากน้ำแต่ละประเภทแต่ละแหล่งที่มาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร

ใช้ :
นักเรียนวาดภาพการ์ตูนช่องสรุปการใช้น้ำจากแหล่งต่าง ความสัมพันธ์ของแหล่งน้ำต่างๆต่อสิ่งมีชีวิต
ศุกร์
ใช้: (ต่อจากวันพุธ)
-นักเรียนวาดภาพการ์ตูนช่องสรุปการใช้น้ำจากแหล่งต่าง ความสัมพันธ์ของแหล่งน้ำต่างๆต่อสิ่งมีชีวิตนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Model แหล่งน้ำ
-การ์ตูนช่อง แหล่งน้ำและการใช้น้ำอย่างเหมาะสม
-ภาพวาดแหล่งน้ำและความสัมพันธ์ในชุมชน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
-สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำ ผู้ตามในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับความคิดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- รู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลายตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม สามารถออกแบบอุปกรณ์สำหรับปลูกผักบุ้งโดยใช้น้ำเพียง 1.5 ลิตร ทั้งยังสามารถนำสิ่งที่ออกแบบไปใช้ในการปลูกผักบุ้งโดยใช้น้ำน้อยได้ มีกระบวนการในการทำงาน มีวิธีการแก้ปัญหาการปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย มีวิธีคิดที่หลากหลาย เข้าใจการระเหยของน้ำ การเก็บกัก และการดูซึมน้ำของพืช ตลอดจนปัจจัยการเกิดของเมล็ด แหล่งที่มาและประเภทของน้ำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชโดยใช้น้ำในปริมาณน้อยรวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

    ตอบลบ